Bulevar Despota Stefana 101 +12 34 56 78
GRUPNA PSIHOTERAPIJA

Šta su grupe podrške? Čovek raste, razvija se, igra i uči, najpre u porodičnoj, a zatim u drugim grupama koje kreira i u kojima daje svoj doprinos. Psihoterapijska grupa je umanjena reprezentacija socijalnog univerzuma svakog pojedinca i nudi mogućnost za istraživanje različitih tema. Grupe podrske okupljaju ljude koji se suočavaju sa istim problemima.To mogu biti telesne bolesti(srčana oboljenja, dijabetes, gojaznost, inflamatorna bolest creva, hronična opstruktivna bolest pluća, neurološke bolesti,HIV/Sida, kancer), mentalni poremećaji, bolesti zavisnosti kao i problemi svakodnevnog življenja.

Šta možete da očekujete u grupama podrške? Učestvovanje u grupama podrške nudi priliku da se povežete sa ljudima koji se suočavaju sa sličnim iskustvima i da sa njima podelite svoje dileme i osećanja. Ulazak u grupu izaziva neprijantnost i nelagodu na početku.Teško je govoriti o svojim problemima pred nepoznatim ljudima,međutim kada čujete da i drugi prolaze kroz iste situacije,shvatićete da niste različiti i da niste sami. Uprkos složenosti ljudskih problema,pojedine zajedničke osobine su evidentne i članovi grupe tokom procesa shvataju koliko su slični jedni drugima, što dovodi do dubljeg povezivanja ,prihvaćenosti i podrške.

Članovi grupe razgovaraju o svojim iskustvima,osećanjima,razmenjuju ideje,predlažu nove načine za rešavanje određenog problema i pružaju emocionalnu podršku jedni drugima. Gledajući kako drugi ljudi rešavaju probleme, možete otkriti čitav niz strategija za suočavanje sa svojim problemom.Vremenom se razvija bliskost i poverenje među članovima grupe i grupa postaje sigurno mesto za istraživanje osnovnih egzistencijalnih tema(izolacije,slobode,odgovornosti,smisla života,prolaznosti,smrti…).
Grupa pruža mogućnost da se kroz interakciju sa drugim članovima shvate sopstveni obrasci razmišljanja i ponašanja. Tokom grupnog procesa članovi grupe uče o uticaju svojih navika na druge i svom doprinosu u odnosima sa drugima i usvajaju nove metode komunikacije i rešavanja konflikata.
Članovi grupe razmenjuju i praktične informacije o bolesti, simptomima, očekivanjima tokom tretmana i putu izlečenja. Dobijaju informacije o psihičkom funkcionisanju, značenju simptoma,toku bolesti i dejstvu lekova, što sve smanjuje osećaj bespomoćnosti i pruža osećaj kontrole.
Grupe za podršku variraju , ali je osnovni format mala grupa sa ne više od 10 članova koji se sastaju jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta. Radi se o tzv.otvorenoj grupi u kojoj članovi koji su završili proces odlaze iz grupe,a novi članovi ulaze u grupu. Za sadržaj grupne diskusije važi pravilo o poverljivosti.

Koje su koristi od grupe podrške?
Grupe podrške smanjuju osećaj izolacije i usamljenosti,donose olakšanje,veće samopoštovanje, destigmatizuju bolest i pomažu članovima u deljenju resursa i veština prevladavanja problema.Smanjuju nivo stresa,redukuju anksioznost i depresivnost koje prate krizne situacije i poboljšavaju kvalitet života.
Kome su namenjene grupe podrške?
Grupe podrške mogu pomoći svakome ko ima potrebu za emocionalnom podrškom u različitim fazama lečenja telesnih bolesti, kod traumatskih iskustava, gubitaka, starenja, kod teškoća u međuljudskim odnosima, usamljenosti, u roditeljstvu, u održavanju apstinencije u bolestima zavisnosti, porodicama obolelih od shizofrenije, bipolarno afektivnog poremećaja i drugim životnim krizama.
Organizujemo grupe podrške za obolele od raka,iritabilnog kolona, astme, srčanih oboljenja, multiple skleroze, HIV pozitivne, žrtve nasilja, za klijente tokom procesa žalovanja, za stare, za razvedene , za samohrane roditelje, za članove porodica zavisnika tokom održavanja apstinencije, za decu alkoholičara, za porodice sa obolelim članom od shizofrenije i bipolarno afektivnog poremećaja, za porodice, partnere i negovatelje dementnih osoba i grupe klijenata sa paničnim poremećajem.
Grupe vode članovi našeg Tima,a po potrebi se uključuju i specijalisti drugih profila.
Prijava na: tel.011 406 93 42 , e-mail office@mindwellness.rs